Povinné informace

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 1. Oficiální název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Bankovní spojení
 6. IČO
 7. DIČ
 8. Rozpočet
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. Opravné prostředky
 12. Formuláře
 13. Návod na řešení životních situací
 14. Nejdůležitější předpisy
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací
 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 17. Seznam zřizovaných organizací

1. Oficiální název:

Obec  Kozomín

2. Důvod a způsob založení:

Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990, jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.
Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen “samostatná působnost”).
Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.
Obec v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.
Obec dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen “přenesená působnost”). Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

3. Organizační struktura

Starosta
Místostarosta: Bc. Stýblová Magdalena
Zastupitelé: Ing. Maternová Helena
  Mgr. Rubešová Kamila
  Mgr. Rothová Klára
   
   

4. Kontaktní spojení

Obecní úřad Kozomín
Kozomín č.p. 28
277 45  p. Úžice
telefonní spojení:

starosta obce –     —
místostarostka –   p. Stýblová Magdalena, 722 / 937 423   mistostarosta@kozomin.cz
sekretariát –          p.Snopová Monika       725 / 955 335    sekretarka@kozomin.cz

E-mail:   sekretarka@kozomin.cz
Internet: www.kozomin.cz

4.1. Úřední hodiny

pondělí                                  17.00 – 19.00
středa         8.00-12.00          17.00 – 19.00

5. Bankovní spojení

Případné platby můžete poukázat na bankovní účet č. 19229171 / 0100

6. IČO

00662283

7. DIČ

8. Rozpočet

Jak stávající rozpočet obce, tak  i minulý rozpočet jsou k nahlédnutí v kanceláři starosty.
K dispozici také zde: https://www.kozomin.cz/?cat=19

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace můžete podat ústně, písemně na poštovní adresu obecního úřadu nebo i elektronicky na e-mail sekretarka@kozomin.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti můžete podat písemně na poštovní adresu obecního úřadu Kozomín 28, 277 45 p. Úžice nebo i elektronicky na  sekretarka@kozomin.cz

11. Opravné prostředky

Opravný prostředek lze podat písemně na adresu obecního úřadu, ale i elektronicky na e-mail sekretarka@kozomin.cz  nebo datovou schránku OÚ. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

12. Formuláře

Běžné formuláře lze získat v úředních hodinách přímo na obecním úřadě, nebo na úřadě s rozšířenou působností – tedy na MěÚ Kralupy nad Vltavou.

13. Návod na řešení životních situací

seznam na portálu http://portal.gov.cz

14. Nejdůležitější předpisy

Ústava, ústavní zákon, listina základních práv a svobod (1/93 Sb. a 2/93 Sb)

Zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění – Zákon o obcích (obecní zřízení)

Zákon č. 129/2000 Sb. v platném znění – Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zák. č. 71/1964 Sb. v platném znění – Zákon o správním řízení (správní řád), platí do 31.12.2005, od 1.1.2006 nahrazen zákonem č. 500/2004 Sb. – Správní řád

Zák. č. 312/2002 Sb. v platném znění – Zákon o úřednících samosprávných celků

Zák. č. 250/2000 Sb. v platném znění – Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zák. č. 565/1991 Sb. v platném znění – Zákon o místních poplatcích

Zák. č. 634/2004 Sb. – Zákon o správních poplatcích

Jednotlivé agendy úřadu se dále řídí zvláštními zákony, prováděcími vyhláškami, nařízeními vlády, vyhláškami a nařízeními obce, informaci o těchto právních předpisech je možno získat na obecním úřadě.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Každý povinný subjekt je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Žadateli musí být na jeho žádost předpokládaná výše úhrady nákladů potvrzena. Sazebník úhrad za poskytování informací:

 

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva obce Kozomín za rok 2011 o poskytování informací

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění

a)      počet podaných žádostí o informace

–         písemně nebyly podány žádné žádosti

–         ústní průběžně poskytovány

a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

– nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

b)      počet podaných odvolání proti rozhodnutí

–         nebylo podáno odvolání

c)      opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

–         nebyl žádný rozsudek ani nebyly vynaloženy náklady ve smyslu tohoto ustanovení

d)      výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

–         nebyly poskytnuty výhradní licence

e)      počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

–         nebyla podána žádná stížnost na neposkytnutí informací

f)       další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

–         další informace nejsou

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2015

Vyrocni zprava za 2016

g) Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

2017:    žádost     odpověď_web

 

17. Seznam zřizovaných organizací

v současné době nejsou žádné zřizované organizace

 

 

 

 

Nelze přidávat komentáře.